Vivi: Det finns så många experter som rekommenderar olika metoder. Man kan lätt bli förvirrad av det stora utbudet. Hur ska man kunna välja?

Peter: Det viktiga är att du väljer en metod och en coach eller terapeut som du känner att du litar på och som du tror kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Vivi: Somliga ifrågasätter dagens mikro- eller miniterapier och anser dem vara ett uttryck för vår tids förkärlek för snabbmat i olika former och vårt bristande tålamod med det som sker långsamt och successivt. Vad tänker du om alla dessa ”snabbkurer” som erbjuds på löpande band?

Peter: Det är positivt att människor med begränsade ekonomiska resurser och begränsad tid får möjlighet att arbeta med sig själv. Jag är övertygad om att det stora utbudet av olika typer av självhjälp och terapier befrämjar personlig växt och utveckling även om många utlovar orealistiskt snabba resultat. Men jag är optimistisk nog att tro att människor efterhand lär sig att ta det de läser och hör med en nypa salt och inser att det som låter enkelt och bra ofta innebär en förenklad bild av verkligheten.

Vivi: Betyder det att du tycker det är helt OK med ”snabbkurer” som korttidsterapier?

Peter: Absolut så länge man ger en ärlig varudeklaration. Själv startar jag alltid med inriktning på korttidsterapi. Ibland räcker en självhjälpsträning eller korttidsterapi hela vägen för att problemen ska försvinna. Andra gånger tar den bort en del av symptomen, d.v.s. ger en viss positiv förändring på ytan och en bit ner, men under den nivån kan det fortfarande finnas olösta problem. Då är jag beredd att gå vidare.

Vivi: Hur långt kan man nå med bara samtalsterapi?

Peter: All problematik är här och nu-relaterad samtidigt som den kan ha mer eller mindre djupa rötter tillbaka i tiden. Om problemen inte har för djupa rötter kan det räcka med samtalsterapi. I annat fall är du beroende av att komma i kontakt med dem för att kunna bearbeta dem. Då kan hypnos behövas.

Vivi: Om det som behöver bearbetas finns tillgängligt i det du kallar min yttre del finns alltså ingen anledning att använda hypnos.

Peter: Nej, i alla fall inte den typ av hypnos vi använder för att komma i kontakt med icke-färdigbearbetade upplevelser som finns djupare i ditt inre.

Vivi: Det finns alltså olika typer av hypnos?

Peter: Ja, som du vet kan hypnos användas för olika ändamål, t.ex. vid smärtlindring i samband med operationer. Den kan användas i jagstärkande syfte vid olika typer av både enklare och mer komplexa problem och vid bearbetning av icke-färdigbearbetade upplevelser i terapi om det visar sig behövas.

Vivi: Jag har förstått att din hypnosmetod alltid har ett jagstärkande syfte.

Peter: Ja, det är riktigt. Jag använder mig inte av s.k. regressiv hypnos som innebär att terapeuten avsiktligen förflyttar sin klient till ett tidigare åldersstadium för att försätta henne i kontakt med icke-färdigbearbetade upplevelser. I den terapi jag praktiserar uppstår den kontakten, om den behövs, enbart som en naturlig följd av det jagstärkande arbetet. Det du eventuellt behöver bearbeta kommer upp av sig själv när du är stark nog att möta det.

340 svar

  1. I appreciate how your article addressed some common misconceptions. It’s refreshing to see someone tackle [topic] with such clarity. I’ve been discussing this with friends, and your post is a perfect reference. Do you mind if I share it in my network?

  2. Thoroughly enjoyed your article! The information is well-presented, and I’m wondering if you plan to add more images in your upcoming pieces. It could make the content even more captivating for readers.

  3. Well-written article! 📝 The content is insightful, and I’m wondering if you’ll include more images in your upcoming pieces. It might add an extra layer of interest. 🖼️

  4. This article is fantastic! The way it clarifies things is truly captivating and extremely simple to follow. It’s obvious that a lot of work and investigation went into this, which is really commendable. The author has managed to make the topic not only interesting but also enjoyable to read. I’m enthusiastically looking forward to exploring more content like this in the forthcoming. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding work!

  5. 💫 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis meluncur ke galaksi dari kemungkinan tak terbatas! 🎢 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #KemungkinanTanpaBatas Berangkat ke dalam pengalaman menegangkan ini dari pengetahuan dan biarkan pikiran Anda melayang! ✨ Jangan hanya membaca, rasakan sensasi ini! 🌈 Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang menakjubkan! 🌍

  6. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of excitement! 💫 The captivating content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! 🌟 🚀 into this cosmic journey of imagination and let your imagination soar! 🌈 Don’t just explore, savor the thrill! 🌈 Your mind will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! 🌍

  7. 🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the universe of excitement! 🎢 The mind-blowing content here is a thrilling for the imagination, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of inspiring insights! #AdventureAwaits 🚀 into this cosmic journey of knowledge and let your mind roam! ✨ Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 🚀 will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! ✨

  8. 🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a treasure trove of inspiring insights! #AdventureAwaits 🚀 into this thrilling experience of imagination and let your thoughts roam! 🚀 Don’t just read, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this exciting journey through the dimensions of discovery! 🌍

  9. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the imagination, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! 🌟 🚀 into this exciting adventure of imagination and let your thoughts fly! 🚀 Don’t just enjoy, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of discovery! 🌍

  10. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #AdventureAwaits 🚀 into this exciting adventure of imagination and let your imagination fly! 🚀 Don’t just read, experience the thrill! #FuelForThought Your brain will thank you for this exciting journey through the dimensions of discovery! 🚀

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *