Hypnoterapi

Om du upplever att KOGNITIV MENTAL TRÄNING inte räcker för att du skall uppnå dina mål kan vi gå vidare och komplettera med HYPNOTERAPI.

Det kan behövas om du dragits med den problematik du sökt hjälp för under en längre tid. Då kan den ha hunnit sprida sig till flera olika beteenden i din beteenderepertoar och till flera olika situationer och sammanhang i ditt liv.

I den Hypnoterapifas som följer på en mentala träningen kan du komma i kontakt med och bearbeta
-icke färdigbearbetade upplevelser och
-ouppfyllda grundläggande behov såsom omsorg och bekräftelse
som du varit tvungen att helt eller delvis tränga bort från ditt vanliga vakna medvetandetillstånd.

Helt och hållet går det emellertid inte att tränga bort dem. De ger sig tillkänna i form av olika typer av symptom som påverkar ditt dagliga liv och sätt att må och fungera negativt.

Upp till ytan

Med hjälp av KOGNITIV MENTAL TRÄNING kan du alltså bli tillräckligt stark för att en bearbetning av de upplevelser som är icke färdigbearbetade skall komma igång automatiskt. Denna bearbetning sker först och främst på ett ickemedvetet plan. Skulle ditt sk undermedvetande inte klara av att bearbeta på egen hand kommer den problematik som behöver bearbetas även upp till medvetandets yta och även dina medvetna delar involveras då i denna.

Rekonstruktion och omprogramering

Den process du genomgår då du bearbetar kan sägas innefattar två olika faser:

• REKONSTRUKTIONSFASEN där icke-färdigbearbetade upplevelser du bär på blir tillgängliga, och därmed ’bearbetningsbara,’ för dina inre, sk undermedvetna delar och ev även för dina yttre, medvetna delar.

• OMPROGRAMERINGSFASEN där de känslor och upplevelser du tidigare upplevde som negativt laddade (och kanske även skrämmande och hotfulla) nu kommer ’upp till ytan,’ i dina inre och ev även yttre delar. De gör nu det därför att du är ’jagstark’ nog men också för att du upplever att du nu befinner dig i en ny mer positiv kontext, t ex i form av en terapisituationen där du känner dig trygg och lugn tillsammans med din terapeut. Därmed blir de nu hanterbara och därmed även bearbetningsbara.

Viktigheten av att ha en hypnoskunnig och erfaren psykolog vid sin sida

Den av oss som hjälper dig komma I kontakt med de upplevelser du behöver bearbeta ytterligare gör det alltså först efter att din inre del anser att du byggt upp dig tillräckligt mentalt mha KOGNITIV MENTAL TRÄNING för att kunna möta det du behöver möta.

I det att du är stark nog och dessutom får det stöd och trygghet du behöver av din terapeut klarar du ta dig igenom den förändringsprocess som terapin innebär.

Du upplever då även att du får mer kontroll över det som händer. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna förmågor och möjligheter att påverka (självförtroende). Du får då även en mer positiv inställning till dig själv (självkänsla).

Arbetar du med dig själv mha de metoder vi utvecklat bearbetar du I den takt du klarar av. Mao sker ingen överbelastning då.

För mer info om HYPNOTERAPI se articklar psykologgruppen.net/category/kognitiv-hypnoterapi

Klinisk Hypnos

HYPNOTERAPI kan sägas bygga på det man kallar klinisk hypnos.

För att du lättare skall kunna förstå vad Hypnoterapi är kan det därför vara fruktbart att titta närmare på vad Klinisk hypnos är, dvs hypnos användt i behandlande syfte. Här följer därför nu en fördjupning.

Det är viktigt att skilja Klinisk Hypnos från sk Estradhypnos, även kallad Scenhypnos.

Då man talar om de senare är syftet att underhålla en publik. I Klinisk hypnos däremot används som sagt hypnosen i behandlande syfte.

Enl Socialstyrelsen får klinisk hypnos endast bedrivas av Leg Psykolog, Läkare och Tandläkare. Estrad eller Scenhypnos, som utövas av dessa yrkesgrupper eller personer med annan bakgrund, är emellertid förbjudet att bedrivas i många länder bl a de nordiska.

Orsaken är att personer som ombetts komma upp på scenen, av den sk hypnotisören, upplevt att de farit illa av detta. Antingen för att de känt sig tvingade att gå upp på scenen då de känt publiktrycket och/eller för att de upplevt att de blivit övertalade av hypnotisören att göra så.

En annan anledning till att de upplevt att de farit illa har varit att icke färdigbearbetat upplevelsematerial triggats igång av de hypnosövningar de varit med om på scenen. Detta har sedan inte tagits om hand av hypnotisören efteråt.

Klinisk Hypnos-metod och tillstånd

Då man talar om klinisk hypnos kan man antingen syfta på
• metoden hypnos eller
• tillståndet hypnos

Hypnos som metod innebär att någon hypnoskunnig person, tidigare kallad hypnotisör, leder dig in i djupare hypnotiska tillstånd dvs tillstånd där du kommer i kontakt med och kan använda dina inre delar dvs ditt undermedvetna i högre grad än vanligt.

Dessa tillstånd kallas inom vetenskapen psykologi inte för hypnos då denna termen anses missvisande då den på grekiska betyder sömn. Istället kallar man tillstånden för FÖRÄNDRADE MEDVETANDETILLSTÅND då vi när vi befinner oss i dessa upplever att vi fortfarande är vid medvetande samtidigt som vi upplever oss själva och vår omgivning på annorlunda sätt än vi vanligtvis gör.

Hypnos är ett aktivt tillstånd

I modern hypnos använder vi ibland inte begrepp som hypnotisör utan istället t ex hypnoskunnig ledsagare eller guide. Detta för att tydliggöra att du inte är något passivt offer för denne eller denna men en aktiv medskapare i den process du genomgår tillsammans med din guide. Du blir inte hypnotiserad eller försatt i hypnos utav din hypnoterapeut utan guidad in i dessa tillstånd av honom eller henne.

Hypnos är alltså ett i allra högsta grad aktiv tillstånd där du är oerhört koncentrerad på något, det du där och då upplever som det viktigaste av allt. Samtidigt upplever du att du förflyttar dig allt djupare ner och längre in i dig själv.

Du låter dig förflyttas allt djupare

När du kommer ner på ett visst djup upplever du inte längre att du förflyttar dig utan att du blir förflyttad vidare (utav dina inre delar/ditt undermedvetande) ner mot det du kan uppleva som din kärna, mittpunkt, centrum. Ju djupare ner du kommer desto mer välbefinnande upplever du. Störst blir detta när du nått ner till det du kan uppleva som din kärna.

Du upplever det inte som hotfullt eller skrämmande att bli förflyttad. Tvärtom upplever du att du vilar i trygga händer. Det är din inre del som förflyttar dig.

Kan alla gå in i hypnos?

Tidigare talade man en hel del om att vi kan ha olika lätt för att gå in i hypnos.
Det stämmer att vi behöver olika lång tid på oss att lära oss gå in i hypnotiska tillstånd bl a beroende på hur bra vi mår och fungerar och hur tränade vi är i att gå in i denna typen av förändrade medvetandetillstånd.

Även om vi behöver olika lång tid för att lära oss gå in i dessa är alla förmögna att göra det. Inga hopplösa fall finns mao.

Vad är poängen med hypnos?

Hypnos/förändrade medvetandetillstånd kallas ibland för optimala tillstånd av två skäl:

• Du mår och fungerar som bäst när du befinner dig i dessa
• Du lär dig lättare när du befinner dig i dessa.

Anledningen är att du i dessa är mer koncentrerad, på det du upplever som det allra viktigast av allt där och då, jämfört med alla andra tillstånd. Dessutom kommer du in i det och lär dig vara kvar i det på naturlig väg utan kemisk hjälp vilket gör att det endast ger positiva biverkningar.

Eftersom du i hypnotiska tillstånd mår och fungerar optimalt, och lär dig lättare än annars, är det naturligt nog önskvärt är att du lär dig gå in i dessa så ofta som möjligt, i princip var och när som helst.

Din indre del/ditt undermedvetande hjälper dig förändra.

Anledningen till att hypnotiska tillstånd är optimala tillstånd är för att dina inre delar i dessa är mer aktiva än vanligt. I vanliga vakna medvetandetillstånd producerar dina inre delar i storleksordningen 75% av alla de beteenden du genererar mha dina redskap dvs din kropp inkl dina sinnen, dina tankar, känslor o dina inre bilder. I hypnos producerar dina inre delar i storleksordningen 95%. Inte för att du är lat men för att du är smart. Du låter dina inre delar göra det mesta av jobbet. Då får du mer tid över till det du vill.

För mer info om Hypnos se articklar psykologgruppen.net/category/hypnos