Det förefaller som om intresset för hypnos ligger i tiden, men de föreställningar många har av hypnos bygger på den som förekommer i underhållningsbranschen och som går under benämningen scen- eller estradhypnos. Samtidigt gör forskare och kliniskt verksamma psykologer sitt bästa för att skingra den aura av mystik som fortfarande omgärdar hypnosen, mycket på grund av hur den framställs i underhållningssyfte.

Det är angeläget att framhålla att det finns olika typer av hypnotiska metoder. Dessa är olika eftersom de mål man vill uppnå är olika. Syftet med klinisk hypnos är att hjälpa människor må och fungera bättre. Med hjälp av experimentell hypnos undersöker man hjärnans olika delar och deras sätt att fungera. I estradhypnos är målet att underhålla en publik.

I denna artikel vill vi ta upp en speciell aspekt av hypnosens tillämpning i klinisk verksamhet, närmare bestämt dess användning i traumabearbetning.

Diskussionen om å ena sidan kognitivt orienterade, å andra sidan psykodynamiska terapiformer har varit till den grad polariserad att andra former som kombinerar element från olika håll hamnat i skuggan. Detta gäller t.ex. modern hypnoterapi som erfarenhetsmässigt visat sig effektiv vid mer genomgripande traumabearbetning. Gäller det bearbetning av icke-traumatiska upplevelser kan det räcka med jagstärkande hypnos med inslag av positiva suggestioner och målbilder.

Begreppet trauma förefaller sakna en entydig definition. Inom medicinen betecknar det en skada som uppstått genom yttre våld. I vårt vardagsspråk och även inom psykologin varierar den betydelse man lägger i begreppet. Det kan beteckna
– en speciell typ av händelse som antingen är begränsad i tid eller äger rum vid upprepade tillfällen
– en upplevelse av en eller flera händelser av speciell karaktär
– den påfrestning en individ utsätts för genom sådana händelser
– den skada som drabbar individen på grund av dessa händelser.

Den första definitionen är klart missvisande eftersom det inte finns några händelser som i sig är traumatiska. Däremot finns det traumatiska upplevelser vilka som regel har sitt ursprung i en eller flera yttre händelser som ger eller gett upphov till stark rädsla och där man upplever eller har upplevt att man är hjälplös och befinner sig i ett underläge. Rädslan kan vara så stark att man tränger bort allt eller delar av det man upplevt. Det hamnar i en inre del av oss, traditionellt kallat vårt omedvetna/undermedvetna, otillgängligt i ett vanligt vaket medvetandetillstånd. Indirekt kan det ta sig uttryck i drömmar och olika typer av symptom.

Inom psykoanalysen talar man om sådana upplevelser som bortträngda minnen som behöver medvetandegöras. Båda begreppen är egentligen missvisande i det här sammanhanget.
1/ Upplevelserna kan inte medvetandegöras eftersom de redan befinner sig i en djupare del av vårt medvetande.
2/ Upplevelser vi inte förmår återkalla i vanligt vaket medvetandetillstånd kan inte heller kallas minnen eftersom minne uttryckligen definieras som återkallad föreställning eller förmågan att återkalla.

I förändrade medvetandetillstånd som hypnos kommer vi i kontakt med dessa upplevelser men inte i form av minnen utan som reella här och nu-upplevelser. Det är först då de bortträngda upplevelserna bearbetats i terapi som de kan omvandlas till minnen som därefter läggs på hyllan och inte längre spelar någon aktiv roll i vårt liv.

Bättre än att tala om traumatiska minnen är beteckningen posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) som tar sikte på att beskriva de konsekvenser upplevelserna får i och med att man upplever och reagerar på de händelser som gav upphov till dem som om de var lika verkliga i dag som när de inträffade. Denna verklighetskänsla upplever vi med full styrka under hypnos, där den hypnotiserade har en intensiv här och nu-upplevelse som om hon befann sig mitt i händelsernas centrum.

Peter Levine har i Waking the tiger: Healing trauma: The innate capacity to transform overwhelming experiences (Berkeley, CA: North Atlantic Books 1997) gett ett värdefullt bidrag till förståelsen av människors och djurs reaktion på händelser som skapar traumatiska upplevelser. Om t.ex. en antilop blir anfallen av en gepard reagerar den på detta livshotande angrepp genom att ”frysa” sin energi. Enligt Levine gör den så för att spela död inför sin angripare och göra sig okänslig för smärta. Djuret ”fryser” den energi det använder om det har en möjlighet att fly från den situation det hamnat i. Detsamma kan en människa göra som befinner sig under dödshot. Det är ett slags chocktillstånd och på samma gång en överlevnadsstrategi. Men i motsats till människan kan djuret – om det överlever – rent fysiskt skaka av sig den uppdämda energin. Därmed nollställs kroppen igen från onödig spänning och från minnet av det inträffade.

Människan har inte som djuren förmågan att bara skaka av sig det som hänt. Därför fortsätter hon att gå omkring med ”frusen” eller uppdämd energi i kroppen som i sin tur ger sig tillkänna i form av olika psykosomatiska och andra typer av symptom. För att vi ska få utlopp för den uppdämda energin behöver enligt Levine den primitiva, mest ursprungliga delen av vår hjärna engageras i traumabearbetningen, den s.k. reptilhjärnan. Detta innebär att då vi går igenom en bearbetning av traumatiska upplevelser behöver vi gå igenom en fas där vi precis som ett djur rent fysiskt skakar av oss det som hänt.

Handlar det t.ex. om bearbetning av traumatiska upplevelser i barndomen är ett levinskt skakande utan överdrift ett måste. Det finns som ett inslag, som en helt avgörande del i hypnoterapin. Bildligt talat innefattar en fungerande traumaterapi ett slags upptining. Känslor och olika typer av fysiska reaktioner som varit infrusna börjar nu tina upp och energin i kroppen börjar återigen flöda fritt.

Anledningen till frysning är att man inte klarar av att reagera eller motreagera på ett adekvat sätt i den situation man befinner sig i när man har en traumatisk upplevelse. Instinktivt väntar vi – precis som antilopen som blivit överfallen av geparden och överlevt – tills vi befinner oss utom fara och har kapacitet att reagera på ett konstruktivt sätt genom att vi utvecklar adekvata motreaktioner på det som hänt. Motangrepp är i detta fall bästa försvar.

Att reagera fysiskt är en viktig och ofta bortglömd del av lösningen men uttryckligen bara en del. I och med att människan har en mer utvecklad hjärna än andra djur är det naturligt för henne att bearbeta situationer också på ett kognitivt och emotionellt plan, d.v.s. på ett reflekterande och kännande sätt. I modern kognitivt orienterad hypnoterapi arbetar man på och integrerar dessa olika plan.

En del författare/psykologer varnar för att det som sker i en terapi kan vara retraumatiserande, d.v.s. att klientens upplevelser i terapisituationen kan innebära en förnyad traumatisk upplevelse och därmed förstärka problemen i stället för att bota dem. Det är ett välkänt faktum att personer som haft traumatiska upplevelser löper större risk än andra att senare drabbas av sådana även i objektivt sett mindre belastande situationer.

Det kan vara motiverat att fråga sig hur det kommer sig att detta att bortträngda upplevelser under hypnos kommer upp till ytan kan ha en helande och inte en traumatiserande effekt. För att kunna belysa den frågan är det först och främst viktigt att göra en åtskillnad mellan att traumatisera och att bearbeta. Piaget, schweizisk psykolog och kunskapsteoretiker, liknade bearbetning vid vår matsmältning. Liksom kroppen inte kan tillgodogöra sig föda utan att först bearbeta den behöver vi bearbeta våra upplevelser för att kunna införliva dem och dra nytta av erfarenheten.

Levine har med sin s.k. SIBAM- modell gett en bra beskrivning av de olika ingredienser som karaktäriserar våra upplevelser (opublicerad, beskriven t.ex. i Babette Rothschild; The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment. W.W. Norton & Compay 2000) Normalt består våra upplevelser av fem olika element: förnimmelse (Sensation), föreställning (Image), beteende (Behaviour), känsla (Affect) och betydelse (Meaning). I en fullständig upplevelse integreras alla de fem elementen medan en traumatisk upplevelse kan innebära att något eller några element dissocieras, avskiljs från upplevelsen ifråga. En traumatiserad person kan t.ex. vara oförmögen att känna och uttrycka sina känslor inför det som inträffat.

Terapeutens rädsla för att skapa ett nytt trauma hos sin klient kan medföra att hon hindrar denna från att gå så djupt in i sina upplevelser som hon behöver för att kunna bearbeta dem. Bearbetning innebär nämligen att få tillgång till alla dessa element, att reagera fullt ut på det som hänt och därmed integrera, införliva det, få det att bli en del av en själv i stället för något som känns främmande och kan vara till skada. Bearbeta är något vi gör med automatik hela tiden men vi märker det bara om våra upplevelser är för komplexa eller av för negativ natur. I bägge fallen kan de ge symptom i form av spänningar, oro, ångest m.m.

I viss mening är traumatisering och bearbetning varandras motsatser: traumatisering splittrar medan bearbetning helar, integrerar. Då vi traumatiserar befinner vi oss i ett ekorrhjul där vi hela tiden upprepar det vi egentligen vill komma ifrån. Kanske är det vårt sätt att tvinga oss att hela de upplevelser som står och stampar. Bearbetning gör däremot att vi kommer vidare. För att kunna lära av erfarenhet behöver vi ha förmågan att bevara minnet av det traumatiska utan att vi för den skull fortsätter att traumatisera, d.v.s. utan att vi fortsätter att reagera som om den situation som från början fick oss att uppleva något som traumatiskt fortfarande vore en realitet här och nu.

Men låt oss komma tillbaka till den fråga vi ställde: Om en klient befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd och det hon upplever känns lika reellt som det som ursprungligen gav upphov till traumatiska upplevelser, varför leder detta inte till retraumatisering utan till bearbetning och i förlängningen till helande?

Modern hypnoterapi som bedrivs på ett professionellt sätt inleds alltid av en period av jagstärkande träning av kortare eller längre varaktighet beroende på klientens behov. Syftet med denna är att klienten blir stark nog att kunna konfronteras med sina icke-färdigbearbetade upplevelser på sätt som leder fram till bearbetning, d.v.s. till införlivande av en upplevelses alla aspekter. Detta jagstärkande arbete fortgår och löper som en röd tråd genom hela terapin, d.v.s. inte bara under den inledande träningen utan även under bearbetningen. Det äger rum både i samtalsform och under hypnos, där klienten hela tiden ökar sin förmåga att skapa lugn och välbefinnande. Förenklat skulle man kunna säga att man behöver må tillräckligt bra för att kunna ta itu med det som gör att man inte mår så bra som man har kapacitet att göra.

Den mest centrala delen av modern hypnoterapi bygger på observationsträning. Förmågan att observera är kungsvägen in till de djupare hypnotiska tillstånden där vi efterhand upplever allt större välbefinnande. Att göra detta är en förutsättning för att bli stark nog att möta svåra upplevelser utan att uppslukas av dessa. I de hypnotiska tillstånd där vi möter dessa är vi då inte bara upplevande utan samtidigt observerande. Den del av oss som vi kan kalla ”det observerande jaget” är en klarvaken iakttagare av det som händer här och nu. Med hjälp av denna skapar vi distans till det som sker. Från ett utifrånperspektiv kan vi då betrakta en annan del av oss, den delen som befinner sig mitt i händelsernas centrum. Är det t.ex. fråga om traumatiska barndomsupplevelser finns alltid den vuxna observatören med som vittne och stöd till vårt inre barn som kommer i kontakt med upplevelser det inte orkat och inte klarat av att sätta sig i kontakt med tidigare. Dessutom finns terapeuten med som ytterligare stöd och som en garant för trygghet och vägledning.

Sammanfattningsvis kan vi säga att då vi i hypnotiska tillstånd kommer i kontakt med traumatiska upplevelser är situationen inte identisk med den eller de situationer som gav upphov till dessa. Men den är tillräckligt lik den eller de ursprungliga för att möjliggöra en framgångsrik bearbetning och leda till helande.

Vi vill särskilt poängtera att det viktiga inte är att komma i kontakt med traumatiska upplevelser utan framför allt hur man gör det. Ren katharsis kan med all säkerhet vara retraumatiserande. Det finns därför all anledning att ifrågasätta s.k. utlevelseterapier där bl.a. det observerande jaget lyser med sin frånvaro.

Slutligen bör också nämnas att vi i motsats till Freud betraktar vårt s.k. omedvetna/undermedvetna som en rationellt fungerande medveten del av oss själva. Arbetar man med hypnoterapi på ett modernt sätt, vilket bl.a. innebär det jagstärkande sätt vi förordar, visar vår långvariga erfarenhet att denna inre del av oss delger oss icke-färdigbearbetade upplevelser i den takt och i den omfattning vi klarar av. Bearbetningen tar pauser vid behov och varvas med jagstärkande arbete. Bit för bit konfronteras vi med upplevelsefragment som slutligen integreras till en helhetsbild och successivt lär vi oss att reagera adekvat på det som händer.

Under de nya och betryggande förhållanden som råder i en fungerande terapisituation bygger vi under bearbetningen successivt upp en ny positiv värld vid sidan av den gamla traumatiserade. Under en period lever vi i två parallella världar innan den positiva världen helt tar över. Detta manifesterar sig i ett fenomen som klienter i hypnoterapi brukar lägga märke till: Ju mer man efterhand vågar släppa fram och reagera i hypnosen desto större blir förmågan att mellan varven och efteråt komma till ro och uppnå ett djupt välbefinnande. Eller som en klient uttryckte det: Hur är det möjligt att samtidigt kunna befinna sig i himmel och helvete?

Jonas Sandberg

759 svar

 1. Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

 2. Жена исполнилось годика старше, и я хотел порадовать ее необычным букетом. Заказал на ”Цветов.ру” яркий микс. Улыбка на ее лице – лучшая рекомендация для этого сервиса. Советую! Вот ссылка https://%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/dolgoprud/ – доставка цветов 24

 3. Get ready to play Roulette with Relax Gaming, one of the easiest and most entertaining roulette games found anywhere online! This game combines the glitz and glamour of the timeless classic casino roulette table with engrossing graphics and gameplay. Listen to the soothing sounds of jazz music playing from the table as you spin the roulette wheel and chase mega payouts! Create your own winning combinations, spin when you want and set bet limits to suit your budget. After all, roulette casino game play is all about having fun and enjoying the moment! Live Dealer Games: Adds a social element to online table games, with a live person dealing the cards from a studio. The table games are streamed to your computer or online device and you can chat online with the dealer and other players. It’s not clear if regulated online casinos would offer this option as its availability has varied state-by-state in jurisdictions with legal online casinos.
  https://claytonljie951851.blogminds.com/best-nolimit-city-slots-17961001
  The main criteria of choice when it comes to online casino is the diversity of games provided. The blackjack Ballroom casino is the perfect in this sense of the word. Being a Microgaming brand the gambling house offers you over 500 engrossing entertainments for any taste. It’s even more than just enough for me)) What’s more, there is even a mobile version to enjoy the fav games on the move. That’s why, Blackjack Ballroom is my choice and recommendation ;)) The casino table games you’ll find at Blackjack Ballroom Casino are relatively standard, and you’ll be able to play a small variety of blackjack, roulette, baccarat and video poker games. There are also some poker-based casino table games like 3-Card Poker. Blackjack Ballroom Casino offers a bespoke and prestigious casino experience to its many customers. With a slot machine to suit every taste and plenty of other classic casino games on offer, this is about as close as you can get to the real thing without leaving the comfort of your home. What’s more, with a responsive and friendly customer support team, you know that you are in good hands with Blackjack Ballroom.

 4. Before we start: If you’ve already produced short-form video content that could be turned into an in-stream ad, you can upload it to YouTube and easily add it to your campaign. These three pointers will allow YouTube effectively showcase your business, if you’re stuck for ideas, An integrated ad feed format would also bring its format closer to TikTok-style user behaviours. Next, you can select the video ad you exported. The upload time will vary depending on how large your in-stream video ad file is. Once your video is uploaded, you can choose to customize it more. I’d recommend choosing a custom thumbnail frame or uploading an image you design. 2. Set up YouTube in-stream ads through Google Ads using separate Ad Groups While successful in-stream ads are possible, there are still important user-behavior barriers that you’ll want to keep in mind as you aim to create a winning promo. To help you determine some of the biggest barriers you might run into, I surveyed 400 consumers about how they interacted with in-stream ads.
  https://sunz.co.jp/innovation/page/2
  The big advantage to using MarketerHire over other freelancing websites is that they have a talent team is dedicated to finding and recruiting the best marketers to freelance on their platform. They have a rigorous freelancer screening process and accept less than 5% of the marketers that apply for their platform. This saves businesses time and money as they have faster implementation and higher retention times. “We’ve used just about every internet marketing company in Atlanta and in 2010, Blueprint was just another vendor. It didn’t take long to realize that they are the absolute best in this city! They now manage 100% of our marketing initiatives and we LOVE it!” When it comes to designing your marketing agency’s website, it’s important to put your best foot forward. Showcasing top-notch work helps potential clients see just what your agency is capable of—and what they might expect if they choose to work with you.

 5. Football betting is also popular on the Babu88 app. You can place bets on Match Winner, First Goal, Handicap, Total, etc. Among the tournaments in the Babu88 software, the following variants stand out the most with their range of bets: Bangabandhu BPL20 provides the app for Android. The latest version is 1.0.8. You’ll find all the necessary qualities for a safe and fair game here. All customers have a positive experience using the application, downloaded in two clicks. Here, you can place bets without problems and use all the benefits of the application. Six6s, the prominent online casino brand in Bangladesh, stands out by offering a diverse array of over 1000 entertaining online casino games. These games are thoughtfully categorized into Live Casino, Slot Games, Table Games, Cricket Betting, and Sports Betting. The Six6s Login ensures a comprehensive and enjoyable online gaming experience, encompassing various genres to cater to different preferences. Serving as a platform where players can explore a rich variety of games, Six6s stands out as an appealing choice for online casino enthusiasts in Bangladesh.
  https://directory-nation.com/listings12702627/best-sports-games-to-bet-on-today
  An NBA moneyline is about as straightforward as it gets. Forget the point spread: All bettors are concerned with is the final score. On the one hand, betting the moneyline makes things easier for bettors because the favorite doesn’t need to cover and betting an underdog yields a higher payout. But odds are much longer for favorites when the moneyline is involved, and it’s more difficult for an underdog to outright win than it is for them to cover. They’re the underdog for a reason, and as it pertains to the NBA, the league is rather top-heavy. Major upsets aren’t all that common. Calling the winner in the NBA can be a tall order and instead of wagering on the NBA Championship Odds, you can instead break it down by conference. If you like a team in the West, say the LA Lakers but are worried about a team from the East beating them to the Championship, you can instead wager on them to just win the Western Conference. Like the Championship Odds, the NBA Western Conference Odds are set ahead of the season and updated throughout the year according to results and team news. You can wager on the NBA Western Conference odds at any point throughout the season, right until the Conference Finals themselves.

 6. Players from Spain choose the site to play live Crazy Time casino. Eurobet, 365bet, and Leovegas have the largest audience. Playing in Crazy Time casino España, people get free spins and use them in the game. In this slot, you have a chance to win back the bet and withdraw money after wagering. ”>Babu88 is an online gambling company, offering a wide range of betting and casino options. Founded in 2021, Babu88 began as a cricket exchange platform serving the South Asian market. ”>Babu88Official stands proudly as the official website of the esteemed and highly regarded online casino. Renowned as one of the foremost online gaming platforms, Babu88 has consistently set the gold standard for online casinos in India, Bangladesh, and Nepal.
  https://hectorawea546922.qowap.com/86222960/article-under-review
  Yes, Babu88 is completely legal in India and accepts players based on the local legal laws of the country. First of all, the bookmaker does not have any gambling establishments in India and offers its services in online sports betting and casinos via the Internet. For all new users from India, Babu88 offers three welcome bonuses to choose from. Each of them is designed for different types of gamblers: For all new users from India, Babu88 offers three welcome bonuses to choose from. Each of them is designed for different types of gamblers: For all new users from India, Babu88 offers three welcome bonuses to choose from. Each of them is designed for different types of gamblers: For all new users from India, Babu88 offers three welcome bonuses to choose from. Each of them is designed for different types of gamblers:

 7. Здесь вы найдете разнообразный видео контент очень интересное видео, охватывающий множество платформ и форматов.

  От коротких зрелищных роликов на TikTok до долгоиграющих трансляций на Twitch – мой канал стремится объединить лучшее из разных
  миров видео. Присоединяйтесь, чтобы веселиться вместе с потоковым мультимедиа Stream, наслаждаться премиум-контентом
  от Vevo и Vimeo, а также открывать для себя новые таланты на Rumble и BitChute.

  Также вы найдете здесь эксклюзивный контент для Instagram TV (IGTV), Facebook Watch и других социальных платформ.
  А для поклонников аниме есть отдельная секция с
  лучшим контентом от Crunchyroll.

  Используя мощь профессиональных инструментов, таких как Brightcove, Kaltura, JWPlayer, IBM Cloud Video и многих других, я стараюсь
  предоставить вам впечатляющий и высококачественный видео опыт.

  Подписывайтесь сегодня и оставайтесь на волне самого свежего и
  разнообразного видео контента
  в интернете. Добро пожаловать в мой мир ярких видео!”
  Это описание канала объединяет все упомянутые вами видео платформы, демонстрируя вашу готовность работать с разными форматами и обеспечивать качественный и разнообразный контент для зрителей. Пусть оно привлечет новых подписчиков!

 8. Order by 1pm weekdays & your order will be delivered: University Games Tungsten is a very dense material, so darts with a considerable bulk can be made quite slim. The invention of tungsten darts had a big impact on the sport. With the new darts it was possible to achieve much better grouping than before, and the averages in pro games have improved dramatically. If you want to watch a game of dartball, click on this YouTube link. University Games Roxy brings the playground to the bar, with a huge variety of games all under one roof, and massive rock and indie tunes. Whether it’s date night, mate dates, overdue catchups, work parties or just Booze and Ball Games, Roxy has you covered! How to play?MOVE:  ”A, D” and ”Left – Right Arrows” ARMOR: ”1”,  MAGNET: ”2”, DOUBLE COUNTER: ”3” (+ bonus shortcuts…)
  https://zoacum.com/website-list-47/
  Seemingly out of the blue, Microsoft has made the bombshell announcement of the sequel to Microsoft Flight Simulator: Microsoft Flight Simulator 2024. We want everyone to have the chance to be able to get the best performance from their new simulator.  The Fly Away Simulation download section for Microsoft Flight Simulator X is an unrivaled selection of freeware flight simulator add-ons, available for download now. Voted by subscribers as the most complete flight sim website on the Internet, we currently offer a massive range of downloads for FSX, as well as older flight simulator add-ons for the ever-popular FS2004, FS2002, CFS3 and now becoming ever popular with dedicated virtual aviators is Laminar Research’s X-Plane series. This version of RealFlight Evolution includes the Spektrum™ InterLink® DX Simulator Controller – which connects directly to a USB port for easy plug-and-play use – that’s modeled after Spektrum transmitters so it works just like your favorite RC radio!

 9. This one, panda casino real money with symbols that include scarab beetles. With online casino tournaments, 10 dollar deposit bonus casino which allows players to try out a casino without having to risk any of their own money. When you are looking for a great online casino where you can have the time of your life, you can always head towards Woo Casino. Even if you are on the move, its mobile version will allow you to enjoy your favorite games no matter where you go. Thanks to the Woo Casino promotions and smooth payments, your mobile gaming experience will be complete. It is really easy to navigate and use online casino. Besides, the FAQ section already has the majority of questions answered. Still, if you run into an issue, you should contact the customer support team. A support agent who is fluent in English is online 24 7. Besides, you can send an email to support@woocasino.
  https://wiki-triod.win/index.php?title=Gsn_casino_facebook
  The 25 spins make this one of the top no deposit casino bonuses in Pennsylvania. If that’s not enough to pique your interest, the above average multiplier also makes this one of the state’s standout deposit bonus offers. There are a fair number of fantastic loyalty programs online. These programs offer you the opportunity to claim additional benefits, bonuses, and prizes. It is, however, worth noting that not all social casinos will have a program of this nature in place. We urge you to read our latest reviews to find out if Live! Social Casino has an exciting loyalty program on offer. For example, if you claim this welcome bonus and deposit $100, you’ll receive $125 extra in site credit. If the deposit multiplier was 100%, you’d receive $100 in bonus credit. Therefore, when you claim the PlayLive Casino bonus for new customers, you’ll receive 25% more than you would at other PA gambling sites.

 10. Make Eurosport your go-to source for this season’s ABSA Premiership table. Plus, find schedules, rankings, stats and scores for everything from football to tennis, cycling, snooker and more. Off the pitch, the DStv Premiership continues to make headlines with high-profile transfers, managerial changes, and initiatives to grow the sport in South Africa. From youth development programs to community outreach efforts, clubs are working to engage with fans and nurture the next generation of talent. Our feed covers the human stories behind the league, showcasing the passion and dedication of players, coaches, and supporters alike. For comprehensive, up-to-date coverage of the DStv Premiership, look no further than our NewsNow feed. We bring you the latest news, results, and insights from South Africa’s top-flight football league, ensuring you never miss a moment of the action. From transfer rumours to title races, our feed is your one-stop source for all things DStv Premiership.
  https://mariovkvf881287.onzeblog.com/26631256/chelsea-next-six-games
  The IPL 2024 got underway on March 22, 2024 OFFICIAL DIGITAL STREAMING PARTNER Official Partner Mailer – et soonicorns summit mailer MI stand third with 14 points from 12 matches while SRH are fourth with 12 points from as many matches. If MI beat SRH on Thursday then they will become the third team after CSK ad DC to qualify for the playoffs. However, if SRH win the game, it will put them on level terms with MI in terms of points, but they will instead jump to the third position in the points table. Although, the wait for the playoffs qualification will continue. Owner – GMR Sports Pvt. Ltd & JSW Sports Pvt Ltd In addition, RotoWire provides insight into the legal sports betting space and gives expert reviews on various legal sportsbooks to redeem the best bonuses available. Must be 21+ to gamble.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *